Projektet

År 2015 fanns det omkring 47 miljoner människor i världen som på något sätt berördes av demenssjukdom. Det utgör ungefär 5% av den äldre befolkningen.  År 2030 beräknas 75 miljoner vara berörda  och år 2050 uppgår siffran till 132 miljoner. En demenssjukdom leder till begränsade funktioner och  påverkar personen själv, närstående och samhället. Forskning inom demensområdet går snabbt framåt när det gäller att identifiera nya  metoder för diagnostik och behandling samt metoder och strategier för stöd och service.

Projektet EARLYDEM avser att från ett utbildningsperspektiv bidra till  forskning inom demensområdet, särskilt kring betydelsen av en tidig diagnos och diagnos i rätt tid. Det huvudsakliga målet för projektet EARLYDEM att utveckla en öppen och interaktiv plattform för e-lärande om  identifikation av tidiga tecken på demenssjukdom. Den direkta målgruppen är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt äldre personer och den iintresserade allmänheten. Anhörigas del  är viktig i  att kunna ge en diagnos i rätt tid eftersom; a)  anhöriga är de som först kan se tidiga tecken på demenssjukdom och kan ta initiativ till en utredning;  b) familj och anhöriga kan pga bristande medvetenhet och utbildning förhindra att diagnosen ställs i rätt tid. Till den indirekta målgruppen hör yrkesverksamma som har kontakt med äldre personer och som kan initiera undersökningar och diagnos. Sju partner är involverade: Lunds Universitet, fyra hälso- och sjukvårdsgivare (Trelleborgs kommun, ISRAA, AAADRD och FRODIZO) samt två tekniska partner (Tech4Care och Interactive4D).