Partners

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och över 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Lund är landets mest attraktiva studieort, och vi har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud – baserat på gränsöverskridande och ledande forskning. Fler än 30 av universitetets forskningsområden anses som världsledande. Universitetet har en tydlig internationell profil med partneruniversitet i närmare 70 länder. Medicinska fakulteten,samarbetar med offentlig sjukvård och medicin för att öka kunskapen inom områden med stor relevans för människors hälsa. Detta görs genom utbildning och forskning, i samverkan med samhället. Fakulteten har ca 2000 anställd samt 2800 studenter i Lund, Helsingborg och Malmö. Institutionen för hälsovetenskaper är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionens forskning syftar till att öka kunskap om och förståelse för människors hälsa och livskvalitet. Institutionen arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och kommuner för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Centrala forskningsområden är:

Hälsofrämjande och förebyggande insatser, behandlande åtgärder, vård och omsorg och rehabilitering
Vid institutionen utbildas framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskargruppen ‘Delaktighet, åldrande och vardagsliv’, som är involverade i detta projekt, är en av 12 forskargrupper vid institutionen och fokuserar på forskning som rör äldre personer och personer med begränsad funktionell kapacitet och deras livssituation. Forskargruppen är affilierad till Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE, vid medicinska fakulteten."


FRODIZO är en icke-statlig, icke vinstdrivande organisationsom erbjuder vård och service till äldre personer och personer med begränsad funktionell kapacitet med syfte att vidmakthålla livskvalitet och självständighet. FRODIZO deltar aktivt i lokala och nationella initiativ för socialt utsatta och för att främja ett aktivt åldrande, självständigt liv och social inkludering.

Våra huvudsakliga aktiviteter inkluderar
a) hemsjukvårdvård för äldre personer och personer med begränsad funktionell kapacitet, samt för personer med kroniska sjukdomar
b) aktiviteter för social inkluderin, sociala evenemang och kampanjer för att öka medvetenheten om åldrande och kroniska sjukdomar
c) utbildning i frågor som rör livskvalitet för äldre personer och personer med begränsad funktionell kapacitet, samt för personer med kroniska sjukdomar
d) utbildningför personer som professionellt eller privat ger omsorg till personer med kognitiv sjukdom och andra socialt sårbara grupper

Personalen består av professionella och forskare inom hälso- och sjukvård och social service, t ex sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare och fysioterapeuter. På FRODIZO finns också mer än 100 volontärer som regelbundet deltar vid organisationens aktiviteter och bidrar till FRODIZOs positiva resultat. Vidare har organisationens ett brett nätverk av samarbetspartners i västra Grekland och nationellt.

Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders, AAADRD är en icke-vinstdrivande organisation som grundades år 2002 av personer med demens, deras anhöriga och yrkesverksamma inom vården, intresserade av Alzheimer’s sjukdom. Organisationen strävar efter att öka medvetenheten kring alla typer av demens och förbättra livskvaliteten för personer med demens och deras familjer genom att erbjuda rådgivning samt arbeta för deras rättigheter och behov i samhället. Just nu har organisationen 5500 officiella medlemmar, 60 vårdpersonal och 55 aktiva volontärer och drivs av en vald styrelse med sju medlemmar.

Vi erbjuder bl a:

• Fyra centra som erbjuder dagverksamhet i form psykosociala interventioner för pesoner med demens
• Två centra som erbjuder hemsjukvård
• Minneskliniker
• 72 center för demensrådgivning i samarbete med kommuner runt om i Grekland
• Utbildning, rådgivning och stöd för anhöriga
• Utbildning för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården
• Screening av demens och andra förebyggande åtgärder
• Kampanjer och informationsmöten för att öka medvetenheten om demenssjukdom hos allmänheten
• Seminarier för hälso- och sjukvårdspersonal
• Publicering av nyhetsbrev, faktablad och broschyrer
• Deltagande i forskningsprojekt, samhällsundersökningar och europeiska projekt


INTERACTIVE 4D (akronym I4D) är ett franskt SME (litet eller mellanstort företag) grundat år 2003. Företaget utformar och utvecklar digitala spel, interaktiva verktyg och appar i form av spel relaterade till hälsa och utbildning. INTERACTIVE 4D är en av de franska ledarna på de olika marknaderna som de verkar på och har vunnit sju priser de senaste sex åren, både i Frankrike och internationellt, inklusive tre European Serious Games Awards från det kända Serious Games Society.

INTERACTIVE 4D har lång erfarenhet av att utforma seriösa spel och appar i spelform som syftar till att öka medvetenheten inom frågor relaterade till hälsa, miljö och kultur, samt för att förbättra beteendevanor inom privatliv och arbetsliv för barn, tonåringar och vuxna i Europa. INTERACTIVE 4D har utvecklat en rad olika seriösa spel och verktyg för e-lärande för internationella företag såsom Sanofi Pasteur, TOTAL, Suez, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, La Poste samt offentliga institutioner såsom the French Ministry of Sports, Association Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM), Métropole Nize Côte d’Azur, Toulouse Universitet och en rad utbildningsorganisationer. Personal: Ett team på 10 experter med stor erfarenhet inom: neuropsykologi, beteendevetenskap, utbildning, speldesign, grafisk design i 2D och 3D-modellering, texturering och 3D-animation, spelutveckling, teknologier för e-lärande, databehandling och artificiell intelligens.


ISRAA är en offentlig vårdgivare med bas i Treviso, Italien. ISSRA driver fyra vårdhem för 900 äldre. ISSRA har 700 anställda och en engagerad personal som erbjuder hemsjukvård till över 1000 äldre i Treviso-området, hälften av dem har en demenssjukdom. ISSRA bidrarmed information, vård och stöd till äldre personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

År 2018 startade projektet “Borgo Mazzini Smart Cohousing”, särskilda bostäder med 45 platser för äldre på i Trevisos innerstad. Tack vare europeiska projekt bidrar vi till innovation inom vården genom att erbjuda digitala lösningar som främjar självständighet och bidrar till en proaktiv attityd till åldrande.

Med nära 46,000 invånare är Trelleborg Sveriges femtionde största kommun och den sjätte största i Skåne, den region där projektet genommförs. Omsorgsförvaltningen har ca 700 anställda, med en genomsnittlig ålder på 45 år och varav 95,5% är kvinnor. Inom kommunen erbjuds: särskilda boenden, kortidssvård, hemsjukvård och hemtjänst, dagverksamhet, mötesplatser, rehabilitering, stödteam för personer med demens och deras anhöriiga, frivilliga mm.

Äldre personer med funktionshinder eller sjukdom kan få olika typer av stöd för att kunna bo kvar hemma, t ex bostadsanpassning, hemsjukvård, tryggghetslarm, hembesök av frivilliga etc. Inom kommunen finns 12 särskilda boenden med totalt 400 brukare. Hemsjukvård erbjuds vid omfattande vårdbehov. Målet med all service är att skapa ett socialt sammanhang samt erbjuda plats för sociala aktiviteter. Kommunens demenskoordinatorer (specialistsjuksköterskor eller arbetsterapeuter) ansvarar för att stöd och service ges till personer med demens, anhöriga och personal. De ansvarar också för att sprida kunskap om demenssjukdomar till kommunens invånare och för att tillhandahålla utbildning och handledning för personal och anhöriga.


Tech4Care är ett innovativt startup-företag, som också utgör ett centrum för forskning och utveckling (R&D), konsultation och utbildning, med målet att förnya vård och omsorg för personer med sjukdom eller begränsad förmåga. Vår uppgift är att utveckla, testa och producera nya teknologiska lösningar för att förbättra hälsa och livskvalitet.

Tech4Care designar och utvecklar nya produkter, och erbjuder konsultation och stöd för projektledning för innovationer samt lösningar för utbildning inom hälsoområdet för privatpersoner och hälso- och sjukvårdspersonal. Tech4Care strävar efter att föra samman tvärvetenskaplig expertis och resurser för att utveckla innovativa program och tekniska lösningar. Vår personal har lång erfarenhet från nationella och europeiska projekt och partnerskap med offentliga institutioner, icke-vinstdrivande organisationer samt industrier. Tech4Care har sju heltidsanställda samt en doktorand. Tech4Care är ett spinout-företag med koppling till Polytechnic University of Marche, Italien och lägger stort fokus på att omsätta framstående forskning R&D och utbildningsmetoder till faktiska produkter och tjänster för sårbara grupper.