Το πρόγραμμα

Το 2015, η άνοια επηρέασε 47 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του πληθυσμού των ηλικιωμένων ατόμων και αναμένεται να αυξηθεί σε 75 εκατ. το 2030 και 132 εκατ. το 2050. Παγκοσμίως η άνοια παρουσιάζει μια σημαντική αιτία αναπηρίας και εξάρτησης, με σημαντικές επιπτώσεις στα ίδια τα άτομα, τις οικογένειες τους, καθώς και των κοινοτήτων και των κοινωνιών. Η διαδικασία της διάγνωσης και ο χρόνος που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η διάγνωση μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά με τη συμμετοχή των επαγγελματιών και των οικογενειών των ατόμων ως πηγή υποστήριξης στα αρχικά στάδια της άνοιας. Η σχετική έρευνα για την άνοια και τις συνέπειες της πραγματοποιεί άλματα στην αναγνώριση πιθανών νέων μεθόδων για τη διάγνωση και τη θεραπεία, καθώς και για τρόπους για την υποστήριξης όσων εμπλέκονται.

Το πρόγραμμα EARLYDEM έρχεται να συμβάλλει από εκπαιδευτικής πλευράς σε αυτή την έρευνα δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ως ένας μηχανισμός ο οποίος αν και παραμελημένος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αντιμετώπιση της άνοιας. Βάσει των αναγκών και υποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, βασικός στόχος του προγράμματος EARLYDEM είναι η ανάπτυξη μιας ανοικτής διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων για την άνοια, με σκοπό να λειτουργήσουν ως παράγοντες που θα καθοδηγούν την έγκαιρη διάγνωση. Η ομάδα-στόχος (του προγράμματος) είναι οι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας, οι επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών καθώς επίσης και το ευρύ κοινό που θα δείξει ενδιαφέρον. Ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά κρίσιμος καθώς α) είναι οι πρώτοι που θα μπορούσαν να διακρίνουν τα πρώτα σημάδια και να ξεκινήσουν τη διαδικασία της διάγνωσης και β) μπορούν να εμποδίσουν την έγκαιρη διάγνωση εξαιτίας ελλιπούς επίγνωσης και εκπαίδευσης. Έμμεση ομάδα-στόχος αποτελούν οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και είναι σε κατάλληλη θέση να ξεκινήσουν τη διαδικασία χρήσιμων παρεμβάσεων σε σχέση με τη έγκαιρη διάγνωση (παραϊατρικό προσωπικό, αστυνομικοί, πυροσβέστες, υπάλληλοι τραπεζών κτλ.). Επτά εταίροι συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα (το Πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία), τέσσερις πάροχοι υπηρεσιών περίθαλψης (ο δήμος Trelleborg στη Σουηδία, ο ISRAA στην Ιταλία, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το Σωματείο “Φροντίζω”, και οι δυο από την Ελλάδα) καθώς και δυο εταίρους τεχνικού χαρακτήρα (Tech4Care στην Ιταλία και Interactive4D στην Γαλλία).