Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα EARLYDEM είναι οργανωμένο στην παραγωγή 5 πνευματικών προϊόντων (intellectual outputs) 

IO1: Βασική μελέτη των κριτικών παραμέτρων που επηρεάζουν την πρώιμη ανίχνευση της ΗΓΔ (Ήπια Γνωστικής Διαταραχής) και της άνοιας. Αντικείμενο της βασικής μελέτης είναι η ανάλυση των βασικών παραμέτρων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των φροντιστών ως δομικό συστατικό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ωστε να έχουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώρηση των συμπτωμάτων και την εξάλειψη των εμποδίων που επηρεάζουν την έγκαιρη διάγνωση. Η έγκαιρη αναγνώριση των ανησυχητικών συμπτωμάτων και η κατάρτιση στην αποφυγή των ανασταλτικών παραγόντων θα μειώσει σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να γίνει η διάγνωση, έχοντας ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα με ΗΓΔ και άνοια, καλύτερη κοινωνική ένταξη και ενδεχομένως μικρότερες δαπάνες στα φάρμακα και την περίθαλψη σε ιδρύματα.

IO2: Μεθοδολογία και ανάπτυξη του περιεχομένου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η ανάπτυξη περιεχομένου του EARLYDEM, έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα του ΙΟ1, έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηρίξει την πρώιμη ανίχνευση της άνοιας μέσω της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και επαγγελματίες, να συνεισφέρει στη μείωση της επιβάρυνσης της γνωστικής έκπτωσης, και να διασφαλίσει την ευημερία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

IO3: Σχεδιασμός πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του EARLYDEM θα είναι ένα ανοικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον σε μορφή μαζικής ανοικτής διαδικτυακής εκμάθησης (Massive Open Online Course, MOOC). Θα προσφέρει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης προσαρμοσμένες για χρήση από επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτή η ενότητα αφορά την υλοποίηση της εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παρέχει στους εκπαιδευτές, στους εκπαιδευόμενους, καθώς και σε άλλα άτομα πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στην πιο κατάλληλη μορφή ώστε να προωθούν τη διαδραστική μάθηση, τη μάθηση βάσει περιπτώσεων, καθώς επίσης και τα μέσα για την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μέσω μιας εικονικής κοινότητας πρακτικής (community of practice).

IO4: Πιλοτική δοκιμή και επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Πιλοτικά προγράμματα εκμάθησης θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ενότητες κατάρτισης που θα έχουν αναπτυχθεί, συνεπώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκμάθησης, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δυνατότητα μεταφοράς των νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου. Στο πλαίσιο αυτό, τα πιλοτικά προγράμματα εκμάθησης θα εκτιμήσουν την αποδοτικότητα και το επίπεδο της θετικής ανατροφοδότησης τόσο από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους πάνω στην σαφήνεια, την ποιότητα, και την αποτελεσματικότητα του υλικού που παρέχεται.

IO5: Δημιουργία σχεδίου βιωσιμότητας και διαπίστευσης. Σε αυτή την ενότητα οι εταίροι θα σχεδιάσουν το σχέδιο βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος και θα εστιάσουν στην παροχή ενός μηχανισμού πιστοποίησης για όσους συμμετάσχουν στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σχέδια βιωσιμότητας θα αναπτυχθούν για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τη κοινότητα των φορέων που υποστηρίζονται από αυτά.